Privacy Statement LOADXS (versie 16-8-2018)

Toestemming

Om de verplichtingen van LOADXS  als intermediair in transport te kunnen uitvoeren, verzameld, gebruikt en bewaard LOADXS (persoonlijke) gegevens van u zoals uw naam, telefoonnummer, emailadres en uiteraard de gegevens van het bedrijf waar u werkzaam bent. Dit zijn wij verplicht volgens de wet van 25-5-2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verzamelen en verwerken uitsluitend de persoons-  en bedrijfsgegevens van de contactpersonen van opdrachtgevers en vervoerders van LOADXS en vragen hiervoor nadrukkelijk uw toestemming uw gegevens te mogen verwerken. LOADXS gebruikt alleen die gegevens die relevant zijn voor de uitvoering van de dagelijkse bedrijfsvoering van LOADXS en/ of het uitvoeren/nakomen van specifieke verplichtingen/afspraken.

Rechten

Op grond van de wet heeft u rechten waarvan u gebruik kunt maken tegenover organisaties die uw persoonsgegevens verwerken. Zo heeft u altijd recht op inzage, recht op aanpassing van gegevens, recht op het wissen van gegevens, recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid en recht van bezwaar.

U kunt altijd een beroep doen op deze rechten. Wilt u van uw rechten gebruik maken, neem dan per email contact met ons op.

Derden

Als dat wettelijk gezien noodzakelijk is, worden uw persoonsgegevens aan verschillende ontvangers verstrekt.  Hierbij kunt u denken aan de Belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens,  Loonverwerkers  en  Assurateurs. Aan wie welke persoonsgegevens worden verstrekt hangt af van de situatie en de betreffende wettelijke verplichting.

Bescherming

Wij nemen technische- en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben zowel intern als met externe partijen afspraken gemaakt over de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij evalueren de getroffen maatregelen periodiek en stellen die zo nodig bij.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens verwerken wij met als doel om uw verzoek om informatie, dan wel transportorders of leveringen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en administreren. Zolang wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor dit doel, bewaren wij uw persoonsgegevens. Daarnaast houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Hebben wij uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en is er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing, dan stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwijderen vervolgens de verzamelde persoonsgegevens.

Opmerkingen en Vragen

Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan of heeft u een opmerking of klacht, neem dan contact met ons op. Mocht u niet tevreden zijn met de door ons voorgestelde oplossing, kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen

LOADXS behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen. Lees deze privacyverklaring daarom regelmatig.